תנאי שימוש באתר RestControl.co.il

 1. הגדרות
  1. גלישה באתר“- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפוף לתנאים המפורטים להלן, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את תנאי השימוש והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישורו לאמור בתנאי השימוש.
  2. משתמש/גולש“- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, בין אם מדובר בלקוח ובין אם מדובר בספק, חברה ו/או כל הגדרה אחרת, המבצעים גלישה באתר כהגדרתה לעיל.
  3. מידע אישי/פרטים אישיים“- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, לרבות שמו הפרטי ושם משפחתו, מספר הטלפון הנייח והנייד, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מתחם אישי (Domain name) וכל מידע מזהה אחר אשר נמצא באתר.
 2. כללי
  1. אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר האינטרנט ו/או להירשם לשירותים המוצעים באתר (להלן: “השירותים“).
  2. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
  3. גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי שימוש אלו ולאמור בהם, והם יחולו על כל פעולה שביצעת ותבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר לכל מטרה שהיא.
  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  5. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו וההסתמכות על התכנים המוצגים בו הם על אחריותך הבלעדית והמלאה בלבד.
  6. האתר, הדפים הכלולים בו, הנוסחאות המופיעות בו או המשמשות בסיס לחישובים המתבצעים בו, אפיונו, מבנהו, הרעיון העומד ביסודו, הקוד המפעיל אותו, עיצובו ועיצוב ממשק המשתמש שלו והסמלים המסחריים המופיעים בו הינם רכושו הבלעדי וקניינו הרוחני הבלעדי של הנהלת האתר. אין להעתיק ו/או לשכפל בכל דרך ו/או אמצעי כל חלק שהוא מהאתר, בין שבמלואו ובין שבחלקו ללא היתר מפורש ובכתב מאת בעליו. חל איסור על כל שימוש מסחרי באתר, למעט עבור העסק עבורו נרכש רישיון השימוש באתר – כמפורט מטה. 
 3. שימוש ורישום לאתר
  1. כל משתמש רשאי להפוך למשתמש באתר לאחר מילוי פרטים אישיים וביצוע רישום באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות על פי דין במקום הירשמו.
   2. המשתמש הינו מעל גיל 18 שנים ביום הרישום לאתר.
   3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או שהוא תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
   4. המשתמש הוא בעל כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת רשומה בישראל.
   5. באם המשתמש הינו תאגיד, הנרשם בשם התאגיד מצהיר ומאשר כי הינו רשאי לפעול בשם התאגיד  ומטעמו.
   6. הרישום לאתר הוא אישי וקבלה או רכישה של שירותים היא  אישית ומוגבלת למשתמש הרשום בלבד.
  2. הנך מתחייב כי תפעל באתר בהתאם לתנאי שימוש אלה ובאופן חוקי בלבד. בין היתר, הנך מתחייב כי לא:
   1. תבצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין;
   2. תמסור במכוון פרטים שגויים;
   3. תפר תנאי מתנאי תנאי שימוש אלה;
   4. תבצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או בצד ג’ כלשהו ו/או בפעילות תקינה של האתר;
   5. תכניס לאתר תכנים האסורים להכנסה על פי מדיניות האתר ו/או על פי כל דין;
   6. תפעיל או תאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לכל מטרה אחרת.
  3. הנהלת האתר רשאית למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו. גולש אשר השתתפותו נמנעה כאמור, לא יהיה רשאי לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת המניעה.
  4. הנך מתחייב כי לא תבצע, במישרין או בעקיפין, פעולות הנדסה לאחור, הידור, פירוק, או כל ניסיון אחר לגלות את קוד המקור, קוד אובייקט, או המבנה הבסיסי, רעיונות או אלגוריתמים של, או אשר נמצאים במערכת או כל תיעוד, תוכנה, או נתונים הקשורים למערכת, וכמו כן לא תשנה, תתרגם או תיצור עבודות נגזרות המבוססות על המערכת, או תעתיק, תפיץ, תמשכן, תמחה, או תעביר בכל דרך אחרת זכויות במערכת.
  5. המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי לכל מידע שיוצג על ידו, או יועלה על ידו, במישרין או בעקיפין, אל האתר, או באתר, בין בעצמו ובין על ידי אחרים. 
 4. מנוי לשירותי האתר
  1. האתר מציע למשתמשים בו שירות ניתוח נתוני תקציב מסעדות ובתי קפה, המאפשר למשתמש תמונת מצב, בזמן אמת, של עסקו. האתר מיועד למסעדות ובתי קפה בלבד ואינו מותאם לעסקי הסעדה מתחומים אחרים, או לעסקים מתחומים אחרים.
  2. השירות ניתן למנויים רשומים ומשלמים בלבד. סוגי המנוי השונים ופרטיהם מצויים בעמוד המחירון באתר.
  3. תשלום עבור מנוי אפשרי באמצעי התשלום הבאים בלבד בכרטיס אשראי דרך פייפל PAYPAL_. לצורך ביצוע תשלום תתבקש למסור פרטים הכוללים כתובת דואר אלקטרוני, מספר כרטיס אשראי, ת.ז המשלם, קוד אבטחת הכרטיס (3 ספרות אחרות מאחורי הכרטיס), תוקף הכרטיס ואת פרטי העסק עבורו משולם הסכום. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, של כרטיס האשראי של המשתמש פרטים שגויים עלולים למנוע את ביצוע התשלום או לסכל יצירת קשר אתך.
  4. בביטול מנוי חודשי, המנוי יימשך עד לסוף החודש. אינך זכאי להחזר כספי בגין חלק מחודש שלא נוצל.
  5. ביטול מנוי שנתי אפשרי רק בתוך 14 יום ממועד התשלום בגין המנוי השנתי, על ידי משלוח הודעה לבעלי האתר בכתובת info@restcontrol.co.il. מהחזר הכספי ינוכה סך של 5% מעלות המנוי או 100 ₪, לפי הנמוך משניהם. כן ינוכו עלויות ביטול העסקה בחברת האשראי, ככל שישנן. 
 5. זכויות קנייניות
  1. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניק להם האתר הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של האתר. למרות זאת, החברה לא תהיה אחראית כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
  3. יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
  4. ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  5. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר מלבד בפרטים האישים של המשתמשים (שם ת.ז כתובת מייל, כתובת מגורים, ) לרבות סיחור במידע או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר באופן מלא ובלעדי. לגולש לא תהיה כל התנגדות לאופן השימוש במידע זה ובעצם כניסתו לאתר הוא מאשר את השימוש במידע זה.
  6. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של הנהלת האתר.
  7. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי בכל אמצעי שהוא כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמה מהאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר ללא אישור בכתב ומראש מהנהלת האתר.
  8. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו. 
 6. הגבלת אחריות 
  1. הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמה. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין לרכוש ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשרותי האתר.
  2. הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
  3. גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות שימוש אלו, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה לתביעה.
  4. האתר ו/או בעליו אינו אחראי לזמינות שירותי האתר או להתאמתם לצרכי הגולש ואינו מתחייב כי יפעלו כסדרם ללא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר. האתר אינו אחראי לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיה אחראי לכל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מכך.
  5. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  6. כל הסתמכות המשתמש על כל תוכן, מידע, ושירותים המוצגים או המפורסמים באתר זה נעשה על פי שיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג’ וההסתמכות עליו.
  7. האתר נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמור את כל התכנים שבאתר, עם זאת במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכני הגולש, לרבות מחיקתם על ידי האתר, לא תחול כל אחריות על האתר והגולש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו ו/או בגין כל נזק אחר הנובע מכך.
  8. הגולש יהיה אחראי כלפי האתר ביחס לכל תביעה ו/או הפרה שתוגש כנגדו ביחס לחומרים שיועלו באתר על ידי גולשים ו/או חברות. אלו ישפו את החברה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה לרבות הוצאות ושכ”ט עו”ד או כל הוצאה אחרת שתיגרם לחברה וכן בגין כל פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של האתר ו/או של מפעילו.
  9. מערכת Restcontrol ניתנת לשימושך As Is ואין כל ערובה או אחריות כי המערכת מתאימה לצרכיך. בעלי האתר לכן לא יישא בכל אחריות בגין נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך בגין השימוש במערכת האתר או בשירותים הנלווים לו.
  10. מערכת RestControl איננה מערכת ייעודית לעסקך. בהחלט ייתכן כי עסקך ייחודי וחלים עליו פרמטרים שונים מאלו הנמצאים בבסיס המערכת. התראות הניתנות על ידי המערכת, והמלצות הניתנות במסגרתה, הן התראות והמלצות גנריות – אף כי במרבית המקרים יהיו המלצות אלו טובות לעסקך, ייתכן כי המקרה הפרטי של עסקך הינו כזה, בו התראה או המלצה לא יועילו לעסקך.
  11. לבעלי האתר לא תהיה כל אחריות לתוצאות השימוש במערכת. בפרט, לא יישא בעלי האתר בכל אחריות בגין נזק שנגרם לך או לעסקך, או בגין אי עמידה ביעדים או תוצאות – אף שהשימוש במערכת הוכח כמועיל למסעדות ובתי קפה, אין כל ערובה כי אכן יועיל לעסקך, או יועיל במידה בה הנך מצפה כי יועיל.
  12. קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתך האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר. 
 7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמשים
  1. כדי להשתמש באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית אשר ילוו אותך בעת השימוש באתר.
  2. לאחר מכן תדרש לספק מידע ופרטים אישיים נוספים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון, לצרכי זיהוי וניטור ולצורכי תקשורת מולך.
  3. לצורך שימוש במערכת – תצטרך להזין נתונים הקשורים בתקציב עסקך. נתונים אלו כוללים מידע בדבר הכנסות והוצאות בעסקך ודרושים לשם הפעלת המערכת. שמירת המידע האמור ופעולת האתר במידע האמור יהיו בהתאם למדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת  info@restcontrol.co.il.
 8. שירות לקוחות
  בכל שאלה לגבי השירותים המוצעים, הנך מוזמן לפנות אל הכתובת info@restcontrol.co.il, או טלפונית 052-3318308. שירות הלקוחות ניתן בימים א-ה, בין השעות 10:00-18:00
 9. תנאים נוספים
  1. אין בינך ובין בעלי האתר כל יחסי שותפות, מיזם משותף, או יחסי עובד-מעביד או זכיינות כלשהם על פי תקנון זה.
  2. רישומי המחשב של בעלי האתר, בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוען של הפעולות.
  3. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנותם של תנאי השימוש.
  4. על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לתנאי שימוש אלה, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.